Parametry vody v zahradním jezírku

Chcete-li zjistit, jak zdravé je prostředí vašeho zahradního jezírka, musíte se zaměřit na parametry vody. Ty závisí na celé řadě různých faktorů. Seznamte se s klíčovými parametry vody ve vašem zahradním jezírku  a možnostmi, jak je v rámci své péče ovlivňovat.

Aby se živým organismům i rostlinám v zahradním jezírku dařilo, je nutná dobrá kvalita vody i podmínky prostředí. A protože zahradní jezírka nejsou přírodními vodními ekosystémy, vyžadují zvláštní péči.Parametry vody ovlivňuje celá řada různých faktorů – často bohužel kvalitu vody zhoršujících. Patří mezi ně vnější vlivy, jako například silné deště, nebo i částečná výměna vody v jezírku za nevhodnou vodu. Příliš mnoho ryb, časté nebo nesprávné krmení a dokonce instalace technického vybavení do vašeho jezírka jsou dalšími faktory, které také mohou sehrát svou roli. Je proto důležité pravidelně klíčové parametry vody ve vašem jezírku testovat a stejně tak testovat i parametry každé vody, kterou se do svého jezírka chystáte přidat. 

Jak se parametry vody měří?

Pro snadné a rychlé určení parametrů vody slouží jednoduché, bezpečné a spolehlivé testy. Pokud vás tlačí čas, můžete použít například testovací proužky, které změří individuální parametry doslova ve vteřině.
Mnoho specializovaných prodejců nabízí testování vody pro své zákazníky jako dodatečnou službu. Pokud této služby využijete, nezapomeňte přinést prodejci dostatečné množství vody z jezírka. Nádobu s vodou uzavřete tak, aby v ní nebyly vzduchové bubliny. Test by pak měl být proveden co nejdříve. Než vodu prodejci dopravíte, uchovávejte ji na chladném a tmavém místě.

Parametry vody v zahradním jezírku: hodnota pH

Velmi důležitým parametrem vody v zahradním jezírku je hodnota pH. Ta určuje, zda je voda kyselá, neutrální nebo zásaditá. Hodnotu pH velmi snadno a rychle určíte spolehlivým testem s kapátkem nebo pomocí testovacích proužků, bez nutnosti elektronických měřících přístrojů (pH metr). Bude-li hodnota pH nižší než 7, voda je považována za kyselou. Bude-li hodnota pH vyšší než 7, je voda zásaditá. Ideální voda v zahradním jezírku by měla mít hodnotu pH v rozmezí od 6,5 do 8,5. Případné fluktuace v průběhu dne jsou zcela normální. Test hodnoty pH byste proto měli provádět také v různých denních časech. 
Hodnota pH je přímo závislá na dostatečné uhličitanové tvrdosti vody. Pokud problémy v ekosystému způsobily buď drastický pokles nebo naopak zvýšení hodnoty pH (např. při bujení řas), lze jako nouzové řešení použít vhodný přípravek pro stabilizaci pH. V takovém případě rovněž doporučujeme provést jednu či více částečných výměn vody v jezírku.

• Optimální hodnota pH v zahradním jezírku : 6,5 – 8,5

Parametry vody v zahradním jezírku: uhličitanová tvrdost

Uhličitanová tvrdost je důvodem fluktuace hodnoty pH vody ve vašem zahradním jezírku. Není to stejný parametr, jako obsah vápence, neboť vápenec je ve vodě nerozpustný. Důležité je, aby uhličitanová tvrdost zůstávala nad hodnotou 3 °dH, neboť jinak bude hodnota pH značně nestabilní. V případě skutečně intenzivního osazení rostlinami, bujení řas, velkého množství krmiva nebo velkého zarybnění jezírka je třeba uhličitanovou tvrdost pravidelně kontrolovat. Drastické poklesy uhličitanové tvrdosti lze korigovat nebo jim zabránit částečnou výměnou vody v jezírku případně použitím stabilizačních přípravků.

• Dobrá uhličitanová tvrdost v jezírku : > asi 3 °dH

Parametry vody v zahradním jezírku: všeobecná tvrdost

Všeobecnou tvrdost vody do velké míry určuje obsah iontů vápníku a hořčíku v ní rozpuštěných. Voda se označuje jako měkká, je-li její tvrdost v rozmezí od 8 do 10 °dH. Za tvrdou se považuje při hodnotách od 18 do 20 °dH. Protože hořčík a vápník jsou důležitými stopovými prvky pro zdraví jezerních ryb, mikroorganismů i rostlin, měla by být všeobecná tvrdost vody vždy dostatečně vysoká. Stejně jako u ostatních parametrů vody, i v tomto případě dobrou všeobecnou tvrdost vody podpoří pravidelné částečné výměny vody v jezírku.  

• Špatná všeobecná tvrdost vody v jezírku: velmi nízká

Parametry vody v zahradním jezírku: amonium, amoniak

Amonium (NH4+) a amoniak (NH3) vznikají například jako odpadní produkt ryb (z žáber), ale také rozkladem organických materiálů, jako jsou odumřelé části rostlin nebo zbytky krmiva. Amonium se vytváří tehdy, je-li hodnota pH zásaditá, a je pro život v jezírku jedovaté. Nicméně v zahradních jezírcích se správně fungujícím ekosystémem se amonium i amoniak rychle promění v dusitan a následně v netoxický dusičnan. 
Aby se ale výše popisovaná proměna mohla uskutečnit, musí naplno fungovat biologická filtrace. V každém zahradním jezírku, především tam, kde je vysazeno velké množství ryb, by měl být nainstalován výkonný filtr. Aby se zajistilo, že voda bude obsahovat dostatek kyslíku pro úspěšnou biologickou filtraci, měli byste také využívat vzduchovací čerpadla.

• Optimální obsah amonia a amoniaku v zahradním jezírku: bez přítomnosti

Parametry vody v zahradním jezírku: dusitany / dusičnany

Ačkoli jsou pro ryby jedovaté, proměňují se dusitany vznikající z amonia / amoniaku – za předpokladu správně fungující biologické filtrace – na netoxické dusičnany. Vysoké hodnoty dusitanů indikují problém nebo nedostatečnost biologické filtrace vody. Po proměně z dusitanů jsou dusičnany spotřebovány vodními rostlinami jako důležitá živina. A protože mají vysoké hladiny dusičnanů rády také řasy, může dojít k jejich přemnožení. Proto je v určitých obdobích v roce, kdy je růst podvodních rostlin minimální, dobré provádět částečnou výměnu vody a zabránit tak hodnotám dusičnanů ve vodě v přílišném růstu.

• Optimální  hladina dusitanů v zahradním jezírku : bez přítomnosti
• Optimální hladina dusičnanů v zahradním jezírku : co nejnižší

Parametry vody v zahradním jezírku: fosfáty

Pátráte-li po látkách, které mohly kontaminovat vaše zahradní jezírko, hrají fosfáty stejně významnou roli, jako dusičnany. Fosfáty se do zahradních jezírek dostávají nejčastěji z odpadních produktů ryb, ale také z tlejících zbytků rostlin a listů. Fosfáty se buď rozpustí ve vodě, nebo se chemicky vážou – např. do substrátu. Vrstva sedimentu na dně jezírka tak může fungovat jako permanentní zdroj fosfátů. 
Ačkoli jsou fosfáty stavebním kamenem života všech zvířat a jsou proto nezbytné, příliš vysoká hladina fosfátů může vést k bujení řas. Tomu lze zabránit optimálním zarybněním jezírka, správným krmením za pomoci značkových prémiových krmiv a také pravidelnou údržbou jezírka. Pomoci mohou ale i speciální přípravky pro snížení množství fosfátů od vašeho prodejce. Základním pravidlem je, že pravidelné odstraňování sedimentu ze dna jezírka, časté provádění částečné výměny vody v jezírku a doplňování rostlin v jezírku o vhodné druhy může udržet dlouhodobě hladiny fosfátů na přijatelných úrovních. 

• Optimální hladina fosfátů v zahradním jezírku: co nejnižší

Parametry vody v zahradním jezírku: kyslík

Množství kyslíku, který se ve vodě vašeho zahradního jezírka rozpustí, závisí na teplotě vody. Čím teplejší voda je, tím méně kyslíku je schopna pojmout. Chcete-li odhalit problém s kyslíkem, měli byste vodu testovat v brzkých ranních hodinách, kdy je obsah kyslíku ve vodě nejnižší. V horkých a vlhkých letních dnech a v případě intenzivního osazení jezírka rostlinami, nebo dochází-li k bujení řas, je obzvláště důležité zajistit cirkulaci vody v jezírku, například pomocí čerpadla či proudu. Nejúčinnější je použít pro tento účel speciální vzduchovací čerpadlo, které je prospěšné také tam, kde je jezírko velmi intenzivně osazeno rostlinami nebo bojuje s řasami. Vzduchovací čerpadlo se ideálně pouští přes noc.  

• Kritická úroveň kyslíku v zahradním jezírku: < 5 mg/l (kapři)