Regulament Concurs/Giveaway pagina Facebook TETRA România 

1. Organizator:

Concursurile/Giveaway sunt organizate pe pagina de Facebook Tetra România de către Spectrum Brands România și  sunt concepute şi administrate în colaborare cu SC Wolf Media Tails SRL. Concursurile/Giveaway se vor desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. 

2. Locul de desfăşurare a concursurilor:

Concursurile/Giveaway sunt organizate şi se desfăşoară pe pagina de Facebook Tetra România. Pentru a participa la aceste concursuri/giveaway, este necesar să aveţi cont de utilizator pe site-ul https://www.facebook.com/ completat cu o adresă de e-mail validă şi nume/ prenume reale, similare cu cele din cartea de identitate.

3. Perioada de desfăşurare a concursurilor:

Toate intervalele de desfăşurare a concursurilor vor fi publicate pe pagina oficială de Facebook Tetra România.

4. Mecanismele de câştig 

Acestea implică tragerea la sorţi – extragerea se va face automatizat, prin intermediul platformei Comment Picker dintre toţi participanţii eligibili înregistraţi conform mecanismelor descrise pentru fiecare concurs/giveaway. Rezultatele extragerilor vor fi publicate pe pagina de Facebook Tetra România.  

5. Înscrierea în concurs/giveaway – Dreptul de participare:

Pentru a participa la concurs/giveaway, participanţii trebuie:

Să deţină un cont de utilizator pe site-ul https://www.facebook.com/ cu nume & prenume reale.

Să urmeze instrucţiunile descrise în postarea de pe pagina de facebook Tetra România pentru a participa;

Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau textele care promovează violenţa, limbajul neadecvat sau apartenenţele politice etc. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor care nu respectă cerinţele concursului. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afara prevederilor din acest regulament.

Prin înscrierea la concurs, participantul garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani şi că poate dovedi ulterior cu acte.

Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă: organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament; organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.

6. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.

7. Premii:

Premiile sunt prezentate în descrierea fiecărui concurs/giveaway. Nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte. 

8. Înmânarea premiilor:

Premiul va fi acordat castigatorilor validati în termen de maximum 30 de zile de la data validării, după ce a fost verificată îndeplinirea condițiilor de participare la concurs/giveaway stipulate în prezentul Regulament. Premiile vor fi transmise câștigătorilor prin curier.

Câștigătorii sunt de acord să transmită organizatorilor fotografii cu premiile acordate la adresa wolfmediatails@gmail.com pentru a putea fi postate pe pagina de Facebook Tetra România.

Organizatorul își rezervă dreptul de a posta doar fotografiile transmise de câștigători în care apar și produsele ce fac obiectul premiilor.

9. Protecţia datelor personale:

Prin înscrierea și participarea la Concurs/Giveaway, participanții declară că au citit și sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate și utilizate de Organizator, direct ori prin împuterniciți) în scopul înmânării premiilor, înregistrării și validării câștigătorilor Concursului și a îndeplinirii oricăror obligații legale ale Organizatorului în legătură cu Concursul.

Organizatorul se obligă ca datele personale sa nu fie difuzate către terți, cu excepția împuterniciților săi precum:

· compania SC WOLF MEDIA TAILS SRL. care oferă Organizatorului servicii in legătură cu aceasta Concurs/Giveaway;

· altor împuterniciți care furnizează servicii adiacente derulării Concursului și livrării premiilor către câștigători și publicului larg, în condițiile comunicării câștigătorilor.

Organizatorul se obligă sa respecte Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), privind protectia datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participantilor la Concurs și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR și în special cele cu privire la:

· dreptul de acces la date;

· dreptul de opoziție;

· dreptul de rectificare a datelor;

· dreptul de ștergere a datelor (“dreptul de a fi uitat”);

· dreptul la portabilitatea datelor;

· dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor.

La cererea expresă a oricăruia dintre Participanți, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus și în  GDPR. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Concurs vor trimite o cerere scrisă Organizatorului pe adresa SC SPECTRUM BRANDS SRL Str Ardealului, nr. 7, orașul Otopeni sau pe adresa de email Mirela.Crudulescu@eu.spectrumbrands.com .

Organizatorul se obligă de asemenea să respecte toate prevederile GDPR atât pe durata desfășurării Concursului, cat și ulterior încheierii acesteia pe o durată nelimitată de timp.

10. Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent. Organizatorul îşi asumă responsabilitatea în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din această acţiune.

11. Regulamentul concursului:

Regulamentul concursului este disponibil în descrierea concursului (link). Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina unde se desfășoară Concursul/Giveaway. Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.

12. Contact:

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi un mesaj privat pe pagina de Facebook Tetra România